INRE OCH YTTRE UNDERHÅLL, 32 §

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även mark, garage, förråd och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.

Till lägenheten räknas bland annat:

 • vitvaror
 •  köksfläkt
 • rensning av vattenlås
 • diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • kranar och avstängningsventiler; I fråga om gaslechringar svarar bostadsrättshavaren endast för måling.
 • fuktisolerande skikt
 • inredning och belysningsarmaturer
 • vitvaror och sanitetsporslin
 • klämring till golvbrunn
 • ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen pä ett fackmannamässigt sätt
 • icke bärande innerväggar
 • till fönster hörande vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster
 • till ytterdörr tillhörande lås inklusive nycklar; all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarande gäller för ballkong-eller altandörr.
 • Innerdörrar och säkerhetgrindar.
 • Lister, foder och stuckaturer
 • Elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning.
  Rensning av golvbrun och vattenlås
 • Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskoppli.ngar på vattenled1ring
 • Kranar och avstängningsventiler
 • Ventilationsfläkt
 • Elektrisk handdukstork
 • Golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med
 • Eldstäder med tillhörande rökgångar
 • Varmvattenberedare
 • Ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga im1e i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet
 • Undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer
 • Ventiler och luftinsläpp, dock endast målning
 • Brandvarnare
 • Egna eller tidigare im1ehavares installationer i lägenheten

För ovanstående delar svarar alltså bostadsrättshavaren för reparationer och underhåll.

Föreningens ansvar
Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten 0m föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller rökgångar och ventilationskanaler. Bostadsrättshavaren svarar inte heller för målning av utifrån synliga delar av ytterfönster och ytterdörrar.

 Brand, vattenskada och ohyra 
För reparationer på grund av brand-eller vattenledningsskada samt ohyra i lägenheten svarar  bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom:
 1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
 2. vårdslöshet eller försummelse av;
  a. någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,

  b. någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
  c. någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn,
  d. Oberoende av vållande svarar dock bostadsrättshavaren för reparation av vattenskada, förorsakad av hans inventarier eller egna installationer.

Bostadsrättsföreningen kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta att utföra sådana åtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får avse reparation eller byte av inredning och utmstning avseende de delar av lägenheten som medlennnen svarar för. Yttre anordningar såsom luftvärmepumpar, markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd,
parabolantenner etc. far sättas upp endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och llilderhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana
anordningar på egen bekostnad.
 
Föreningens rätt att avhjälpa brist,  33 §
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 32 § i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på amians egendom och inte efter  uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.
 
 
 
Stäng meny